fuzzyreg v. 0.6.2, build 2023-03-10

fuzzyreg v. 0.6.1, released 2023-03-09

fuzzyreg v. 0.6, released 2022-03-02

fuzzyreg v. 0.5.2, released 2021-11-11

fuzzyreg v. 0.5.1, released 2019-06-06

fuzzyreg v. 0.5, released 2019-02-06

fuzzyreg v. 0.4.1, released 2018-12-05

fuzzyreg v. 0.4, released 2018-10-15

fuzzyreg v. 0.3, released 2018-06-07

fuzzyreg v. 0.2, released 2018-04-23